M thITemg dg cho be trai dUQC tg do kham pha va xa m m se ...- bé trai dê tã ,M thITemg dg cho be trai dU'Q'C tg do kham pha va & xa m , m se dg be gai gan gui dg hQC t p hinh ffi U ttr m nen CO' hQi dg cac be tim toi, kham pha cac S\f V t it hon cac be trai. S\f khac nhau ve gi&i tinh xuat phat ttr S\f khac nhau Ve thg chat, sinh hQC va m t xa h9i ma chung ta c6 thg [email protected] dang nh n ra trong giai do n dau tien cua CUQC dCri.

Copyright ©AoGrand All rights reserved