BAN THUYET MINH BAO cAo TAl CHINH - BTP- tã lót coles cub ngân hàng ,8-Nguyen lac ghi nh~n chi phi phai Ira: ..-Theo chi phi lhlfc te phat sinh . 9-Nguyen lac va phucrng ph8p ghi nh~n cac khoan di! phong phai Ira 10-Nguyen lac ghi nh~n von chu sa hiiu -Nguyen lac ghi nh~n von dau Ill cua chu sa hiiu, th~ng du von c6 phan, von khac cua chu sa hiiu: -Nguyen lac ghi nh~n chenh l~ch danh gia l~i tai san: -Nguyen lac ghi nh~n chenh l~ch tY gia: Theo lhlfc te khi ...BAN THUYET MINH BAO cAo TAl CHINH - BTP8-Nguyen lac ghi nh~n chi phi phai Ira: ..-Theo chi phi lhlfc te phat sinh . 9-Nguyen lac va phucrng ph8p ghi nh~n cac khoan di! phong phai Ira 10-Nguyen lac ghi nh~n von chu sa hiiu -Nguyen lac ghi nh~n von dau Ill cua chu sa hiiu, th~ng du von c6 phan, von khac cua chu sa hiiu: -Nguyen lac ghi nh~n chenh l~ch danh gia l~i tai san: -Nguyen lac ghi nh~n chenh l~ch tY gia: Theo lhlfc te khi ...Copyright ©AoGrand All rights reserved