TMC Academy TMC CONNECT- tã bơi ntuc ,Như chúng ta đ˛u bi˝t, Nepal v˙a xˆy ra trˇn đ˘ng đ t d n đ˝n s m t mát v˛ tính m ng cũng như làm cho hàng tri u ngư i vô gia cư và b t l c. Đ giúp nh ng ngư i c n đư c giúp đ này, sinh viên khoa thông tin đ i chúng c a chúng tôi đã ti˝n hành m˘t cu˘c gây qu xuyên sut ngày 13 tháng 5 năm 2015.TMC Academy TMC CONNECTNhư chúng ta đ˛u bi˝t, Nepal v˙a xˆy ra trˇn đ˘ng đ t d n đ˝n s m t mát v˛ tính m ng cũng như làm cho hàng tri u ngư i vô gia cư và b t l c. Đ giúp nh ng ngư i c n đư c giúp đ này, sinh viên khoa thông tin đ i chúng c a chúng tôi đã ti˝n hành m˘t cu˘c gây qu xuyên sut ngày 13 tháng 5 năm 2015.Copyright ©AoGrand All rights reserved