Tai Lieu Huong Dan Su Dung Optitex PDS Thiet Ke Thoi Trang- nút một cỡ tã ,Apr 19, 2015·Tai Lieu Huong Dan Su Dung Optitex PDS Thiet Ke Thoi Trang 1. www.congnghemay.info - 1 - Optitex PDS Mµn h×nh giao diÖn cña OPTITEX PDS Trªn mµn h×nh cã 14 menu chÝnh lµ: File, Edit, Piece, Grading, pleats, Dafr, Seam, Design, Template,Wiew, Opitions, Hefp.

Copyright ©AoGrand All rights reserved