CHUÙNG TA BUOÂNG BOÛ CAÙI GÌ? - thuvienhoasen.org- tã hoa bó ftd pdf ,chuùng ta caøng xaû boû, luoân tha thöù cho hoï baèng söï laønh. Laøm ñöôïc nhö vaäy laø vui. Caùc vò Boà Taùt ñaõ ly khai quan nieäm chaáp phaùp, neân khoâng thaáy mình laø aân nhaân cuûa chuùng sanh; ngöôïc laïi, luùc naøo hoï cuõng thaáy chính chuùng sanhT duy tích c c - WordPress.comTư duy tích c c dotchuoinon.com Tr n ình Hoành 5 N a ly nư c Posted on Tháng Hai 7, 2009 by tdhoanh Cá c b n m n, Hôm nay bên h i hoa xuân, nam thanh n tú d p dìu, cư i nó i xôn xao.Copyright ©AoGrand All rights reserved